Date Events
26 กุมภาพันธ์ 2562 Trauma Training
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น.

Location :: รวศท.

1 มีนาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น.

Location :: รวศท.

6 มีนาคม 2562 Scientific Committee
7 มีนาคม 2562 กรรมการจัดประชุม 2019 (10.00)

Location :: รวศท.

7 มีนาคม 2562 กรรมการบริหาร (13.00)

Location :: รวศท.

15 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ IASGO 13.00 น.

Location :: รวศท.

View more

Choose interesting news

CME facebook basicscience 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 6-10 มี.ค. 2019 8-3-2019 26-29 3 2019 17-5-2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.