อบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563

ตารางอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัยฯ

สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่ www.rcst.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563

RCST Hot Update

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-23 11 2019 29-1-2020 1-2-2020 24-26 2 2020 16-17_5_2563 18-22_5_2563 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.