Organization

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2564-2566

 

ประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

 

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

 

รองประธาน
นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์

 

เลขาธิการ
นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์

 

รองเลขาธิการ
นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน

เหรัญญิก
นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

 

 

 
กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง
นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

 

   
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้แทนกลุ่มกุมารศัลยแพทย์    ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ตกแต่ง
นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล แพทย์หญิงอัจฉริยา ทองสิน    นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์

 

 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทรวงอก ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์ ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ยูโรวิทยา
นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

 

 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์หลอดเลือด
นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ นายแพทย์ธนัตถ์ วัลลีนุกุล นายแพทย์ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

 

ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา
นายแพทย์เรวัต ชุณหสุวรรณกุล นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร

 

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ​
นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช นายแพทย์โชคชัย  สุวรรณกิจบริหาร