วันที่ หัวข้อกิจกรรม
22 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น.
23 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

25 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

6 กุมภาพันธ์ 2562 วิชาการ 13.00
20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค
25-26 พฤษภาคม 2562 การอบรม Good Surgical Practice ปี 2562

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27-31 พฤษภาคม 2562 การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ปี 2562

สถานที่ :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook - 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 16-17 2 2019 21-22 2 2019 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 8-3-2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.