วันที่ หัวข้อกิจกรรม
2-4 สิงหาคม 2564 อบรมเชิงปฎิบัติการ "ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย" เวลา 8.30 - 16.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

5 สิงหาคม 2564 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

5 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

5 สิงหาคม 2564 อบรม "ศัลยปฏิบิัติที่ดีี" Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

6 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

6 สิงหาคม 2564 ประชุม Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

11 สิงหาคม 2564 ประชุม Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 24-7-2021 7-8-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.