วันที่ หัวข้อกิจกรรม
28 มกราคม 2565 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร มคว. (Zoom) เวลา 9.00-15.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

28 มกราคม 2565 พิจารณาข้อร้องเรียน เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

31 มกราคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุม วาระพิเศษ เรื่องงาน dealing 2020 เวลา 9.00 - 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL Good Surgical Practice และ ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 2565 24-1-65 10-11_2_65 30-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.