วันที่ หัวข้อกิจกรรม
14 พฤษภาคม 2564 เชิญบริษัทยาประชุมเรื่องการออกบูธ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 46 เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

19 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20 พฤษภาคม 2564 ตรวจประเมิน WFME เชียงใหม่ (Zoom) 8.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

21 พฤษภาคม 2564 มคว. 3 ลำไส้ใหญ่ฯ 9.00 - 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

23 พฤษภาคม 2564 การจัดอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24-28 พฤษภาคม 2564 อบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 พฤษภาคม 2564 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 23-28_5_2021 24-7-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.