หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (WFME)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขาประเภทที่ ๓
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ (WFME)

 

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Trauma Surgery

ชื่อวุฒิบัตร
(ชื่อภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
(ชื่อภาษาอังกฤษฉ Diploma, Thai Subspecialty Board of Trauma Surgery
 

ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Trauma Surgery

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Trauma (WFME)13-12-2022.pdf
จำนวนดาวน์โหลด 511 ครั้ง / ขนาด 692 KB