หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ (WFME ฉบับใหม่ปี ๒๕๖๕)

ชื่อ หลักสูตร

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ (WFME)

Download Document

General Surgeon_2565.pdf
Count 3389 / Size 1 MB