ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
26 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

2 พฤษภาคม 2560 ประชุมกรรมการวิชาการ 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 พฤษภาคม 2560 undergrad 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

4 พฤษภาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหาร 13.00

สถานที่ :: รวศท.

4 พฤษภาคม 2560 นัดถ่ายรูปหมู่กรรมการ 11.00 น.
4 พฤษภาคม 2560 กรรมการ OC 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

5 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการ อฝส. 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

20-21 พฤษภาคม 2560 กำหนดการจัดอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560

สถานที่ :: อาคาร อปร.ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22-26 พฤษภาคม 2560 กำหนดการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560

สถานที่ :: อาคาร อปร.ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ค้นพบ 9 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

GLOBAL - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 26-28 เมษายน 2560 27-28 เมษายน 2560 1-3 พ.ค. 60 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.