ประชุมคณะกรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: สถานที่ :: รวศท.

ปฏิทินกิจกรรม

BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL Good Surgical Practice และ ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 2565 24-1-65 10-11_2_65 30-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.