การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๕/๒๕๖๗

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ดูจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (หน้า 8)

 

กำหนดเวลาการสมัครและการคัดเลือกประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๗ รอบที่ ๒
ให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแต่ละสาขา
โดยให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) / ขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
สำหรับแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข): ขอขึ้นทะเบียนได้ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เท่านั้น)

 

1. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2567 รอบที่ 2 ( เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567 )

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 (Click)

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Click)

4. ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Click)

 

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สามารถเข้าดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ (Click)

 

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2567

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4"

โอนเงินค่าสมัคร 1,400 บาท (แนบสลิปใบโอนเงิน)

 

 

RCST Hot Update

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 13-15_5_2024 13-19_5_67 13-15_5_2024 15-17-5-67 31-5-67 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.