การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๖/๒๕๖๖

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ดูจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (หน้า 8)

 

1. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2566 รอบที่ 2 ( เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 )

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 (Click)

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Click)

4. ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Click)

 

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สามารถเข้าดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ (Click)

 

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2566

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4"

โอนเงินค่าสมัคร 1,400 บาท (แนบสลิปใบโอนเงิน)

 

หมายเหตุ ส่งใบสมัครและสำเนาเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด

         แล้วส่งมาตามที่อยู่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL ASSET-2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.