แจ้งพิธีรับเกียรติบัตรในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 47

ข้อกำหนดในการตรวจ ATK เพื่อเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตร

           เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรปี 2565 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ขอความกรุณาให้ผู้เข้ารับเกียรติบัตร รวมถึงผู้ติดตาม/ญาติที่จะเดินทางไปเข้าร่วมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ทำการตรวจ ATK ล่วงหน้าด้วยตนเองในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 47

ขอความกรุณาให้ ผู้เข้ารับเกียรติบัตรทุกท่านส่งผลการตรวจ ATK ของตนเอง และส่งใบรับรองผลการตรวจ ATK ของผู้ติดตาม/ญาติ พร้อมเซ็นชื่อรับรองโดยผู้เข้ารับเกียรติบัตร ทาง google form https://forms.gle/6uynmX3WePnhH5cC9 เพื่อยืนยันว่าทุกท่านได้ทำการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้ว และมีผลการตรวจเป็น Negative

ดาวน์โหลดใบรับรองผลการตรวจ ATK

https://drive.google.com/drive/folders/1V2pm_UOUnNHWznrVhvbnPVwTzJYJ0ld8?usp=sharing

*โปรดถ่ายรูปผลการตรวจ ATK ที่ระบุชื่อ วันและเวลาตรวจของผู้ติดตาม/ญาติทุกท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยัน เพื่อรับสติกเกอร์ verified ก่อนเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม  เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

หมายเหตุ: กรณีผู้เข้ารับเกียรติบัตรตรวจพบว่าผลการตรวจ ATK เป็น Positive กรุณาติดต่อคุณนฤมล โทร. 085-920-3003 หรือ คุณกาญจนภรณ์ โทร. 095-584-4435 Email: rcst.member@gmail.com

จดหมายแจ้งเรื่องพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกรายวิทยาลัยฯ

กำหนดการสำหรับผู้เข้ารับเกียรติบัตรปี 2565

รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ประจำปี 2565

 

 

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 25,26-8-2022 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 47 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.