โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2560-2562

 

ประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์ธนพล ไหมแพง

 

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
นายแพทย์ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร

 

รองประธาน
นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

 

เลขาธิการ
นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

 

รองเลขาธิการ
นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ

 

เหรัญญิก
นายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร

 

กรรมการกลาง
นายแพทย์ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์
กรรมการกลาง
นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์
กรรมการกลาง
นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป
นายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์
ผู้แทนกลุ่มกุมารศัลยแพทย์
นายแพทย์มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ตกแต่ง
นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทรวงอก
นายแพทย์สมภพ พระธานี
 
ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์
นายแพทย์ยอดรัก ประเสริฐ
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ ยูโรวิทยา
นายแพทย์ไชยยงค์ นวลยง
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ
นายแพทย์นพดนัย ชัยสมบูรณ์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ธนา ธุระเจน
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์หลอดเลือด
นายแพทย์ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา
นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร
 
 
 
 

                     

    ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ                      ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย
      นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช                  นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์