โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2564-2566

 

ประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

 

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

 

รองประธาน
นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์

 

เลขาธิการ
นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์

 

รองเลขาธิการ
นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน

 

เหรัญญิก
นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

 

กรรมการกลาง
นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ
กรรมการกลาง
แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน
กรรมการกลาง
นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป
นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
ผู้แทนกลุ่มกุมารศัลยแพทย์
แพทย์หญิงอัจฉริยา ทองสิน
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ตกแต่ง
นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทรวงอก
นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
 
ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์
นายแพทย์รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ ยูโรวิทยา
นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ
นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์หลอดเลือด
นายแพทย์ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
นายแพทย์เรวัต ชุณหสุวรรณกุล
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา
นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร
 
 
 
 

                     

    ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ                      ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย
      นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช                  นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์