การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

 

1. กรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2563 รอบที่ 1

หมายเหตุ ผู้ที่สมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 1 แล้ว แต่ต้องการแก้ไขใบสมัคร คลิกที่นี่

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

4. ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

  4.1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบ ว.)

  4.2. หนังสือผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ

  4.3. หนังสือรับรองต้นสังกัด

  4.4. หนังสือวุฒิบัตร (เฉพาะสาขาต่อยอดประเภทที่ 3)

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ติดต่อประสานงาน นางสาวฐิติพร เสน่หา เบอร์โทรศัพท์ 02-716-6672,064-683-5401

 

จำนวนแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ที่แพทยสภาอนุมัติ
ปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์)

เลขทีี่ 041-0-03332-4" โอนเงินค่าสมัคร 700 บาท

 

หมายเหตุ  ส่งใบสมัครและสำเนาเอกสารประกอบ จำนวน 2 ชุด

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 24-7-2021 7-8-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.