การอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจะปี 2562

- การอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

- หนังสือการเบิกค่าลงทะเบียน กระทรวงการคลัง

- กำหนดการอบรม Good Surgical Practice

- ลิงค์ลงทะเบียน

 

*** กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อสะดวกในการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย***

"หากแพทย์ประจำบ้านท่านใดต้องการให้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด
 ให้แจ้งมาที่ คุณกมลภัค  เจือทอง Email: kamolpakj14@gmail.com "

RCST Hot Update

14-1-64 CME facebook 14-3-62 - SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.