คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร 2558-2560

 

ประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ

 

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
นายแพทย์ธนพล ไหมแพง

 

รองประธาน
นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

 

เลขาธิการ
นายแพทย์รัฐพลี ภาคอรรถ

 

รองเลขาธิการ
นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์

 

เหรัญญิก
นายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร

 

กรรมการกลาง
นายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
กรรมการกลาง
นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์
กรรมการกลาง
นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป
นายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์
ผู้แทนกลุ่มกุมารศัลยแพทย์
แพทย์หญิงศนิ  มลกุล
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ตกแต่ง
นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทรวงอก
นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชควัฒนพงษ์
 
ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์
นายแพทย์สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ ยูโรวิทยา
นายแพทย์ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ
นายแพทย์ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์มาโนชญ์ จันทรศร
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์หลอดเลือด
นายแพทย์กำพล เลาหเพ็ญแสง
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
นายแพทย์ไนเรนทร์ โชติรสนิรมิต
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา
นายแพทย์วิชัย วาสนสิริ
 
 
 
 

                  

    ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ                      ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย
      นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช                  นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

 

 

 

รายนามคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ วาระ 2556 - 2558

- คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ วาระ 2556 – 2558
- คณะอนุกรรมการ ATLS/RCST Subcommittee  2556-2558
- คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ วาระ 2556-2558
- คณะอนุกรรมการฝ่ายฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วาระ 2556-2558
- คณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม วาระ 2556-2558
- คณะอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา วาระ 2556-2558
- คณะอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา วาระ 2556-2558
- คณะกรรมการฝ่ายวิจัย วาระ 2556-2558
- คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 ปี 2557
- คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ของสมาชิก วาระ 2556-2558
- คณะอนุกรรมการฝ่ายอุบัติเหตุ