คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2562-2564

 

ประธานราชวิทยาลัย
นายแพทย์ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร

 

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

 

รองประธาน
นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ

 

เลขาธิการ
นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์

 

รองเลขาธิการ
นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน

 

เหรัญญิก
นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

 

กรรมการกลาง
นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ
กรรมการกลาง
แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน
กรรมการกลาง
นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป
นายแพทย์วิชัย วาสนสิริ
ผู้แทนกลุ่มกุมารศัลยแพทย์
นายแพทย์สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ตกแต่ง
นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทรวงอก
แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ
 
ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ ยูโรวิทยา
นายแพทย์วชิร คชการ
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ
นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ชาลี สุเมธวานิชย์
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์หลอดเลือด
นายแพทย์ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
นายแพทย์บุรภัทร สังข์ทอง
 
ผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา
นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร
 
 
 
 

                     

    ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ                      ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย
      นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช                  นายแพทย์วิเชาว์ กอจรัญจิตต์

 

 

 

รายนามคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ วาระ 2560 - 2562

- รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ วาระ 2560 – 2562

- คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561

- คณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม วาระ 2560-2562

- คณะกรรมการฝ่ายวิจัย วาระ 2560-2562

- คณะกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ วาระ 2560-2562

- คณะอนุกรรมการ ATLS Subcommittee วาระ 2560-2562

- คณะอนุกรรมการกองทุน “Weary” Dunlop Boonpong Exchange Fellowship Program วาระ 2560-2562

- คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

- คณะอนุกรรมการฝ่าย“ความปลอดภัยของผู้ป่วยศัลยกรรม”(Surgical Patient Safety) วาระ 2560-2562

- คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43 ปี 2561

- คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ วาระ 2560 – 2562

- คณะอนุกรรมการสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น วาระ 2560-2562

- คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

- คณะอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา

- คณะอนุกรรมการฝ่ายฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระ 2560-2562