×

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 46
ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid meeting
 
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ยังคงเปิดรับผลงานของการประกวดประเภท Poster Award จนถึงวันที่
15 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจส่งผลงานทุกท่านจะต้องลงทะเบียนและส่ง abstract และ/หรือเอกสารอื่นๆ
ผ่านทางเว็บไซต์นี้ภายในวันที่กำหนด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ABSTRACT)The Royal College of Surgeons of Thailand will hold the 46th Annual Scientific Congress
on 4-6 December 2021 at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World
as Hybrid meeting.
 
However, we still open the Poster Award Competition until 15 November 2021.
All applicants have to register and submit abstract and/or other required documents
via this website within the deadline (see more details in ABSTRACT section).

HOME COMMITTEE FACULTY ABSTRACT VENUE CONTACT

Welcome Message
President of The Royal College of Surgeons of Thailand

Photo of President

On behalf of The Royal College of Surgeons of Thailand, it is my pleasure and honour to welcome you to the 46th Annual Scientific Congress of The Royal College of Surgeons of Thailand in conjunction with Ministry of Public Health (5th Joint Surgical Meeting) and National Health Security Office (2nd Joint Surgical Meeting). This Congress is a great collaboration of three large organizations (Scientific affairs, Productivity users, and Payers) in order to create the highest advantages for Thai public health and it will be held from 4 to 6 December 2021 at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok, Thailand in Hybrid meeting platform, so please mark your calendar. Otherwise, you may unfortunately miss a good chance to attend this significant Congress.

Moreover, I would like to take this opportunity to formally welcome specialized nurses to attend our Congress in 2021. I believe firmly that cooperation, coordination, and helpful support between surgeons and nurses will be highly beneficial for medical treatment and hope that we can continue this valuable cooperation in the next congress.

From satisfaction survey results of the 45th Annual Scientific Congress, it is obviously shown that our RCST members prefer face-to-face congress rather than online congress. Then this year, RCST will arrange on-site congress with the purpose of giving a chance to our members to keep up with new surgical advancement and get together. However, we still concern about our participants’ health and safety, so we will provide the body temperature screening at the entrances and organize the Congress without breaking social distancing measures. We will divide the meeting rooms into several sub-meeting rooms with a focus on specific content of each surgical specialties, and also avoiding the crowd.

The theme of this Congress entitled “Achieving the Excellent Outcomes in Essential Surgery” is compilation of the ultimate development in various surgical fields for working on the best treatment outcomes. In addition, there will be attractive topics in multidisciplinary sessions from Ministry of Public Health in conjunction with National Health Security Office and Social Security Office to enhance fulfillment of the Congress as well as specialized nurses. There will be the session about patient care progress, especially patient who has undergone vascular surgery for hemodialysis and patients who has received a kidney transplant. It sounds extremely interesting and engaging these topics.

I would like to invite our members to participate in the Annual General Meeting of The Royal College of Surgeons of Thailand which will be hold at 9-11 a.m. on Friday 23, July 2021 via online platform in order to follow overall achievement of the RCST executive committee, express opinions, and suggest operational guidelines for improving our organization with the aim of serving our members’ requirement.

This Congress is excellently accomplished by cooperation and dedication of our Organizing Committee. They devote their time to work out a plan, select the best choices, adjust and also refine the scientific program by considering all participants’ worthiness and requirement as a major. I would like to thank you the Organizing Committee under Assoc. Prof. Vitoon Chinswangwatanakul’s leadership. Also, thanks to the RCST officers who assist in coordinating with every parts. Lastly, I wish to thank you all medical companies who always support our activities for over several years. Without support from everyone, our Congress could not be completed.

I hope our participants will receive lots of new scientific knowledge and will have a good time by meeting professors, old friends and also new friends among surgeons and nurses.

I am looking forward to welcoming all of you at the Congress.

President sign
Paisit Siriwittayakorn, MD, FRCST
President
The Royal College of Surgeons of Thailand

46th Annual Scientific Congress of The Royal College of Surgeons of Thailand
Saturday 24 July 2021
Saturday 24 July 2021
Sunday 25 July 2021
Monday 26 July 2021

CONTACT

Congress Secretariat: RCST2021
The Royal College of Surgeons of Thailand

6th Floor, Royal Golden Jubilee Building
2 Soi Soonvijai , New Petchburi Road, Bangkok 10310, Thailand
Phone: +66 2716 6141-3 Fax: +66 2716 6144
Email: frcst@rcst.or.th