จุลสาร ราชวิทยาศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565