Welcome Message


The President of The Royal College of Surgeons of Thailand


 

Apirag Chuangsuwanich

ในนามของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 49 ของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567

จากการจัดประชุมหลายครั้งที่ผ่านมา ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการได้จัดหัวข้อการประชุมอย่างหลากหลาย โดยจำแนกตามสาขาศัลยศาสตร์ จึงต้องแบ่งห้องประชุมเป็นหลายห้อง ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมกระจายเข้าฟังตามห้องประชุมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ดังนั้น ในปีนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการจึงตั้งใจจัดการประชุมฯ ภายใต้ธีม “Multidisciplinary Approaches in Surgery” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างสาขาได้มาพบปะกันมากขึ้น

กระผมหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่มีค่า และได้เรียนรู้วิธีการรักษาที่บูรณาการศาสตร์ความรู้จากหลากหลายสาขาศัลยศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมต่อไป


Apirag Chuangsuwanich
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Welcome Message


Chairman of the Organizing Committee


 

Thawatchai Akaraviputh

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ทุกท่าน

กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 49 ซึ่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป โฮเต็ล พัทยา

Theme ของการประชุมฯ ในปีนี้ คือ “Multidisciplinary Approaches in Surgery” คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการได้พัฒนาและปรับปรุงให้ตารางประชุมวิชาการมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยได้รับความร่วมจากหลากหลายสาขาศัลยศาสตร์ในการจัดหัวข้อการประชุมพิเศษให้สอดคล้องกับ Theme การประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิด ค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ทางศัลยกรรม และขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ จะต้อนรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ท่านใหม่ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ทุกท่านจะร่วมเป็นวิทยากรใน session สำคัญของปีนี้ด้วย ในการนี้ กระผมจึงอยากเรียนเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมของเราเข้าฟังการบรรยายที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเป็นอย่างมากของสมาชิกกิตติมศักดิ์ทุกท่านด้วย

ทางคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ จะเตรียมการต้อนรับทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะพึงพอใจ ได้รับประโยชน์ และประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าร่วมการประชุม รวมถึงได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ

Thawatchai Akaraviputh
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 49
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย