หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารศัลยศาสตร์ (WFME)

ชื่อ หลักสูตร

              หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
              การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ (WFME)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Ped Trainning (WFME).docx
จำนวนดาวน์โหลด 792 ครั้ง / ขนาด 747 KB