การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครสอบปี 2561 (แพทยสภา)

การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2561

คำแนะนำในการกรอกใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ใบสมัครสอบสำหรับชั้นปีที่ 3 สาขาศัลยศาสตร์ยูโร

หลักฐานประกอบการส่งใบสมัครสอบสำหรับเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ (9 สาขา)

 

กรณีต้องการสมัครสอบหนังสืออนุมัติโปรดแจ้งเลขใบประกอบวิชาชีพ (ว.) และเลขบัตรประชาชนและสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันมาที่ npinturong@gmail.com

 

หมายเหตุ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบในวันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

การชำระค่าสมัครสอบ ทำได้ 2 กรณีนี้เท่านั้น

                   1. ชำระเงินเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส)”

                   2.. ชำระโดยการโอนเงิน ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (อฝส) เลขที่ “041-0-03529-7” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (สำเนาใบโอนส่ง)

RSCT Hot Update

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 25-27.4.61 26-27 4 2018 23-25_5_2018 25-26 7 2018 15-16_12_2018 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.