เอกสารประกอบการบรรยาย

                                              ความเป็นศัลยแพทย์ โดย พล.ท.ศ.คลินิก นพ.ณรงค์  รอดวรรณะ

                                              ความเป็นศัลยแพทย์ โดย ศ.นพ.ทองอวบ  อุตรวิเชียร

                                              ความเป็นศัลยแพทย์ โดย ศ.นพ.ปริญญา  สากิยลักษณ์

                                              ความเป็นศัลยแพทย์ โดย ศ.นพ.อรุณ  เผ่าสวัสดิ์

RSCT Hot Update

- GLOBAL BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 22 ก.ค. 2560 31-7-60 31-8-2017 30-9-2017 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 16-20 ส.ค. 60 24-27 ส.ค. 2560 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) 17-19 พ.ย. 60 27-29 พ.ย. 2560 6-10 มี.ค. 2017 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.