กำหนดการจัดอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560

กำหนดการจัดอบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560
ณ อาคาร อปร.ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**************************************************************************************

 

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม Good Surgical Practice

ใบลงทะเบียนอบรม Good Surgical Practice

RSCT Hot Update

GLOBAL - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 26-28 เมษายน 2560 27-28 เมษายน 2560 1-3 พ.ค. 60 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.