กำหนดการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560

กำหนดการจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร อปร.ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมวิจัยฯ

หนังสือการเบิกค่าลงทะเบียน

ใบลงทะเบียนการอบรมความรู้พื็นฐานทางการวิจัยฯ

 

RSCT Hot Update

GLOBAL - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 15-16 มิ.ย. 2560 7 ก.ค. 2560 7 ก.ค. 2560 22 ก.ค. 2560 24-26 ก.ค 2560 47th World Congress of Surgery 2017 13-17 August 2017 in Basel, Switzerland 16-20 ส.ค. 60 24-27 ส.ค. 2560 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.