ประชุมฝ่ายลงทะเบียนฯ เวลา 16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: สถานที่ :: รวศท.

ปฏิทินกิจกรรม

BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 10-12_12_2021 13-14_12_2564 24-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.