เอกสารประกอบการบรรยาย

 

                                              ความเป็นศัลยแพทย์ โดย พล.ท.ศ.คลินิก นพ.ณรงค์  รอดวรรณะ

                                              ความเป็นศัลยแพทย์ โดย ศ.นพ.ทองอวบ  อุตรวิเชียร

                                              ความเป็นศัลยแพทย์ โดย ศ.นพ.ปริญญา  สากิยลักษณ์

                                              ความเป็นศัลยแพทย์ โดย ศ.นพ.อรุณ  เผ่าสวัสดิ์

 

RSCT Hot Update

CME RCST 42 basicscience GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 30-9-2017 28-29 ก.ย. 2560 1-3 . 11 . 2017 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) 17-19 พ.ย. 60 20-22.11.2017 27-29_11_2017 3-6 ธ.ค. 2017 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.