การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562

- หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย  สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

- หนังสือการเบิกค่าลงทะเบียน กระทรวงการคลัง

- กำหนดการอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

- ลิงค์ลงทะเบียน

 

*** กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อสะดวกในการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย***

"หากแพทย์ประจำบ้านท่านใดต้องการให้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด
 ให้แจ้งมาที่ คุณกมลภัค  เจือทอง  Email: kamolpakj14@gmail.com "

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery 14-1-64 CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 5-10-2020 9-10-2020 5-7_12_2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.