การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๑/๒๕๖๑

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

 

1. กรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2562 รอบที่ 1

   หมายเหตุ ผู้ที่สมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 1 แล้ว แต่ต้องการแก้ไขใบสมัคร คลิกที่นี่

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

4. ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4"

โอนเงินค่าสมัคร 700 บาท

 

หมายเหตุ  ส่งใบสมัครและสำเนาเอกสารประกอบ จำนวน 2 ชุด

RCST Hot Update

14-1-64 CME facebook 14-3-62 basicscience SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.