วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์

ชื่อผู้ใช้งาน (ไม่ต้องใส่ ว.)

รหัสผ่าน
Notifications

      วันที่สอบ คือ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น.

      ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ

      ประกาศชื่อผู้สมัครสอบ Basic Science ปี 2559

Updates

      2 มี.ค. 2560 : ประกาศผลสอบ

      16 ม.ค. 2560 : เฉลยคำตอบและประกาศคะแนนแบบฝึกหัด Pre-Test

      15 ม.ค. 2560 : หมดเวลาเขตการทำ Pre-Test

      14 ธ.ค. 2559 : Online Pre-Test

      24 พ.ย. 2559 : Online VDO Lecture and Handouts