การประกวดผลงานเพื่อชิงรางวัล
ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 42 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
at Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya

เกณฑ์คุณสมบัติของผลงานทางวิชาการ และผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือรับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (แพทย์ประจำบ้านและ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) ศัลยศาสตร์ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านได้)
 3. ผลงานหนึ่ง ๆ สามารถส่งประกวดได้เพียงรางวัลเดียว แต่มีสิทธิ์นำเสนอใน Session อื่นที่ไม่ใช่การประกวดได้
 4. การประกวดรางวัลต่าง ๆ ไม่จำกัดอายุของผู้เสนอ ยกเว้นรางวัล Young Investigator Award อายุไม่เกิน 45 ปี
 5. การส่งและนำเสนอผลงานตามรายละเอียดของแต่ละการประกวดหรือรางวัลนั้น ๆ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะส่ง ประกวดผลงานเพื่อรางวัลประเภทใด เนื่องจากแบบฟอร์มบทคัดย่อจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันทั้งหมด
 6. ในการตัดสินการประกวดในแต่ละรางวัล หากไม่มีผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสิน การประกวดของรางวัลนั้น ๆ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลนั้น ๆ ได้
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานวิจัยหรือผลงานที่ทำในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด


รายละเอียดรางวัลต่างๆ มีดังนี้

 1. การประกวดผลงานทางวิชาการของแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ (Resident Paper Award)
 2. การประกวดผลงานในรูปแบบ วิดีทัศน์
 3. Young Investigator Award
 4. ACS Basic Science Award
 5. ICS Inventor Award (รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์)
 6. การประกวดผลงานในรูปแบบ E-poster
 7. การประกวดรางวัล พิสิฏฐ์ วิเศษกุล

1. การประกวดผลงานทางวิชาการของแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Resident Paper Contest)

แบ่งเป็น 2 ประเภท Basic science กับ Clinical (รวม 6 รางวัล)
1.1 รางวัลที่ 1 : 20,000 บาท รางวัลที่ 2 : 16,000 บาท รางวัลที่ 3 : 12,000 บาท สถาบันจะได้รับโล่
1.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือเป็นผลงานที่ทำขณะเป็นแพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ สาขาใดก็ได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแนบมาด้วย
1.3 ต้องแนบหลักฐานการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมาด้วย แล้วแต่กรณี
1.4 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้
1.5 เสนอผลงานด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด ในรูปแบบของ Oral Presentation เป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลานำเสนอ 8 นาที ซักถาม 2 นาที
1.6 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

2. การประกวดผลงานในรูปแบบวิดีทัศน์

แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่นวัตกรรม (Innovation) กับสื่อการสอน (Education) ประเภทละ 3 รางวัล ดังนี้
2.1 รางวัลที่ 1: 15,000 บาท รางวัลที่ 2: 8,000 บาท รางวัลที่ 3: 5,000 บาท
ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะเลือกส่งได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกนำเสนอ ในการประชุมระดับนานาชาติมาก่อน
2.2 นำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบวิดีทัศน์ในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
2.3 วิดีทัศน์ที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 10 นาที (ไม่รวมเวลาซักถาม 2 นาที) และต้องบันทึกเสียงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมบทคัดย่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ว่าควรผ่านการคัดเลือกเพื่อ เข้าประกวดครั้งนี้หรือไม่ เนื่องจากเวลาประกวดมีจำกัด ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับจดหมาย ยืนยันจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด
2.5 ผู้ที่จะได้รางวัลต้องมีคะแนนรวมตั้งแต่ 70 % ขึ้นไป
2.6 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องอยู่ในห้องประชุมในวันฉายภาพวีดิทัศน์ให้คณะกรรมการ และสมาชิกดู พร้อมที่จะตอบคำถามได้
2.7 ส่งบทคัดย่อพร้อมวิดีทัศน์ ถึงคณะกรรมการพิจารณาที่สำนักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
2.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำขึ้นแสดงในหน้า website ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcst.or.th

3. Young Investigator Award

3.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
3.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปและเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
3.3 อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด
3.4 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้
3.5 นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
3.6 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

4. ACS Award (ACS Basic Science Paper Contest)

4.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท (กรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม จะมีรางวัลชมเชยให้ 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท)
4.2 นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation เป็นภาษาอังกฤษ ในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการ กำหนด
4.3 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้
4.4 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

5. ICS Inventor Award (รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์) สมาคม ICS

5.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
5.2 ส่งบทคัดย่อและรายละเอียดของการทำงานของสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งผลการใช้งาน (ถ้ามี) และ Manuscript ซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้ ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
5.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้า ประกวด
5.4 นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation หรือ VCD, DVD Presentation พร้อมกับนำ สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบมาแสดงในการประชุมประจำปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด

6. การประกวดผลงานในรูปภาพโปสเตอร์ (E-Poster Presentation)

แบ่งเป็น 2 ประเภท Basic science กับ Clinical
6.1 ประเภทละ 3 รางวัล (รวม 6 รางวัล) รางวัลที่ 1: 12,000 บาท รางวัลที่ 2 : 10,000 บาท รางวัลที่ 3 : 8,000 บาท
6.2 นำเสนอผลงานวิจัย ผลการศึกษาในรูปแบบของภาพโปสเตอร์ โดยเน้นเฉพาะเนื้อหา และรูปแบบการ วิจัยเป็นสำคัญ
6.3 ส่งบทคัดย่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
6.4 ไฟล์ที่ส่งเป็น .pdf ขนาด 768x1024 Portrail 13.333x17.778 inch หรือ 33.87x 45.16 cm

7. การประกวดรางวัล พิสิฏฐ์ วิเศษกุล

7.1 มี 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท
    - สำหรับศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
    - สำหรับแพทย์ประจำบ้าน
7.2 เป็นผลงานการวิจัยทางด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ สามารถนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation, Poster, หรือ Audio Visual อย่างใดอย่างหนึ่ง
7.3 ส่งบทคัดย่อ และ Manuscript เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560หมายเหตุ: ผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย
ผู้นำเสนอผลงานต้องกรอกข้อมูลในช่อง online abstract submission ที่ www.rcst.or.th ช่องทางเดียวเท่านั้น
Important Dates

Submission Dates

Abstract submission opens:

15 February 2017

Closure of Abstract & All Contest Submission:

15 May 2017

Notification of proceeding acceptance for Award Competition :

1 June 2017

Registration Dates

Early registration period:

Until 30 May 2017

Late/on-site registration:

After 30 May 2017


Royal College of Surgeons of Thailand
6th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkok 10310, Thailand
Tel: +66 2716 6141-3   Fax: +66 2716 6144 , E-mail: frcst@rcst.or.th Web site: http://www.rcst.or.th/asc/2017/